Wskazówki prawne

W celu zapewnienia zgodności z art. 10 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym informujemy użytkownika o naszych danych:

Nazwa firmy: GOGO EUROPA SL
Numer VAT: B73295164
Zarejestrowane biuro: C/Rey Carlos III nr 28
Telefon: 968 414 459
E-mail do komunikacji:ronald@gogoestates.com
Strona internetowa: www.gogoestates.com

przedmiot

Dostawca, odpowiedzialny za stronę internetową, udostępnia niniejszy dokument użytkownikom, z którymi zamierza wywiązać się z obowiązków określonych w Ustawie 34/2002 o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSI-CE), a także informując wszystkim użytkownikom serwisu w zakresie warunków korzystania z serwisu.

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do tej witryny, przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do przestrzegania i ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, a także wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania lub informowania użytkowników o tych obowiązkach, uznając je za wystarczające wraz z publikacją na stronie internetowej dostawcy.

Odpowiedzialność

Dostawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z informacji opublikowanych na jego stronie internetowej, pod warunkiem, że informacje te zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez osobę trzecią spoza niego.

Serwis internetowy dostawcy może wykorzystywać pliki cookies (niewielkie pliki informacyjne, które serwer wysyła do komputera osoby odwiedzającej stronę) w celu realizacji pewnych funkcji, które są uważane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wizualizacji serwisu. Pliki cookies używane w serwisie mają w każdym razie charakter tymczasowy, których jedynym celem jest usprawnienie ich późniejszej transmisji i znikają po zakończeniu sesji użytkownika. W żadnym wypadku pliki cookie nie będą wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych.

Ze strony internetowej klienta możliwe jest przekierowanie do treści stron internetowych osób trzecich. Biorąc pod uwagę, że dostawca nie zawsze może kontrolować treści zamieszczane przez osoby trzecie na swoich stronach internetowych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści. W każdym przypadku dostawca oświadcza, że ​​przystąpi do natychmiastowego wycofania wszelkich treści, które mogłyby naruszać prawodawstwo krajowe lub międzynarodowe, moralność lub porządek publiczny, przystępując do natychmiastowego wycofania przekierowania na wspomnianą stronę internetową, informując właściwe organy o treści w pytanie.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane, na przykład, ale nie wyłącznie, na forach, czatach, generatorach blogów, komentarzach, sieciach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, który umożliwia stronom trzecim samodzielne publikowanie treści na stronie internetowej dostawca. Jednakże i zgodnie z przepisami art. 11 i 16 LSSI-CE, dostawca udostępnia się wszystkim użytkownikom, władzom i siłom bezpieczeństwa oraz aktywnie współpracuje przy wycofaniu lub, w stosownych przypadkach, blokowaniu wszystkich tych treści, które mogą mieć wpływ lub naruszać ustawodawstwo krajowe lub międzynarodowe , prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. W przypadku, gdy użytkownik uzna, że ​​w serwisie znajdują się jakiekolwiek treści, które mogą podlegać tej klasyfikacji, należy niezwłocznie powiadomić administratora serwisu

Ta strona internetowa została sprawdzona i przetestowana pod kątem prawidłowego działania. Zasadniczo można zagwarantować prawidłowe działanie przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Usługodawca nie wyklucza jednak możliwości wystąpienia pewnych błędów programistycznych, wystąpienia siły wyższej, katastrof naturalnych, strajków lub podobnych okoliczności uniemożliwiających dostęp do serwisu.

Własność intelektualna i przemysłowa

Strona internetowa, w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej działania, projekty, logotypy, tekst i/lub grafika są własnością dostawcy lub, w stosownych przypadkach, posiadają licencję lub wyraźne upoważnienie przez część autorów. Cała zawartość strony internetowej jest należycie chroniona przepisami prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a także jest zarejestrowana w odpowiednich rejestrach publicznych.

Bez względu na cel, do którego były przeznaczone, całkowite lub częściowe powielanie, wykorzystywanie, eksploatacja, dystrybucja i komercjalizacja w każdym przypadku wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy. Każde użycie, które nie zostało wcześniej autoryzowane przez dostawcę, będzie uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Projekty, loga, tekst i / lub grafiki poza dostawcą i mogą pojawić się na stronie internetowej, należą do ich odpowiednich właścicieli, którzy sami są odpowiedzialni za wszelkie ewentualne kontrowersje, które mogą powstać w ich przypadku. W każdym przypadku dostawca ma od nich wyraźną i uprzednią zgodę. Dostawca NIE UPOWAŻNIA wyraźnie stron trzecich do przekierowywania bezpośrednio do określonej zawartości strony internetowej, mając w każdym przypadku przekierowanie na główną stronę dostawcy.

Dostawca uznaje na rzecz swoich właścicieli odpowiednie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, a sama wzmianka lub pojawienie się na stronie internetowej nie oznacza istnienia jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności dostawcy w stosunku do nich, ani nie oznacza poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez częścią dostawcy.

Aby dokonać wszelkiego rodzaju obserwacji dotyczących możliwych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także jakiejkolwiek zawartości strony internetowej, możesz to zrobić za pośrednictwem powyższego adresu e-mail.

Informacja veramiasto

Wszystkie informacje podane przez Użytkownika muszą być zgodne z prawdą. W tych celach Użytkownik gwarantuje autentyczność danych przekazywanych za pośrednictwem formularzy subskrypcji Usług. Obowiązkiem Użytkownika będzie stałe aktualizowanie wszystkich informacji przekazanych GOGO EUROPA SL, tak aby zawsze odpowiadały na jego rzeczywistą sytuację. W każdym przypadku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne oświadczenia złożone oraz za szkody wyrządzone dostawcy lub osobom trzecim.

Nieletni

Aby korzystać z usług, osoby niepełnoletnie muszą zawsze uzyskać uprzednią zgodę swoich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy ponoszą ostateczną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przez osoby nieletnie będące pod ich opieką. Odpowiedzialność za określenie konkretnych treści, do których dostęp małoletni odpowiada wymienionym, dlatego w przypadku uzyskania dostępu do nieodpowiednich treści przez Internet, na ich komputerach będą musiały zostać ustanowione mechanizmy, w szczególności programy komputerowe, filtry i blokady, które umożliwiają ograniczają dostępną treść i chociaż nie są niezawodne, są szczególnie przydatne do kontrolowania i ograniczania materiałów, do których nieletni mają dostęp.

Obowiązek prawidłowego korzystania z sieci

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z sieci zgodnie z prawem i niniejszą informacją prawną, a także dobrymi obyczajami i dobrymi obyczajami. W tym celu Użytkownik powstrzyma się od korzystania ze strony w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych, naruszających prawa i interesy osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie ze sprzętu komputerowego lub dokumentów , pliki i wszelkiego rodzaju treści przechowywane na dowolnym sprzęcie komputerowym dostawcy. W szczególności, w drodze wskazania, ale niewyczerpującego, Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać osobom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafik, rysunków, plików dźwiękowych lub obrazowych, fotografii, nagrań, oprogramowania oraz, ogólnie każdy rodzaj materiału, który:

  • jest przeciwny, gardzi lub narusza podstawowe prawa i wolności publiczne uznane konstytucyjnie, w traktatach międzynarodowych i innych obowiązujących przepisach;
  • nakłania, podżega lub promuje działania przestępcze, poniżające, zniesławiające, przemocowe lub ogólnie sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym;
  • nakłania, podżega lub promuje działania, postawy lub myśli dyskryminujące ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub stan;
  • jest sprzeczny z prawem do czci, prywatności osobistej lub rodzinnej lub wizerunku ludzi;
  • w jakikolwiek sposób narusza wiarygodność dostawcy lub osób trzecich;
  • stanowi nielegalną, wprowadzającą w błąd lub nieuczciwą reklamę.
Obowiązujące prawo i jurysdykcja

W celu rozwiązania wszelkich kontrowersji lub problemów związanych z niniejszą stroną internetową lub prowadzoną na niej działalnością, zastosowanie będzie miało ustawodawstwo hiszpańskie, do którego strony wyraźnie się poddają, będące kompetentne do rozwiązywania wszelkich konfliktów pochodnych lub związanych z jej użytkowaniem, sądy i trybunały miasto Aguilas.

Chcesz być informowany o najnowszych ofertach mieszkaniowych GogoEstates i aktualnościach z Hiszpanii?

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymuj odpowiednie informacje i wskazówki

Twoja prywatność jest w 100% gwarantowana

Preferowany język newslettera?*

Filtrowanie wyników

348 wyniki za pomocą filtrów

Bungalow z 3 sypialniami w Orihuela Costa, Costa Blanca

Dodaj nieruchomość do ulubionych

Musisz się zalogować, aby dodać nieruchomości do swoich ulubionych. Zarejestruj się, jeśli nie masz jeszcze konta.